CÁC THIẾT LẬP LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

Trước khi đi vào sử dụng phần mềm, doanh nghiệp tham khảo các hướng dẫn để thiết lập các thông tin, thông số cần thiết.

Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu

Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Thiết lập thông số khai báo VNACCS

Thiết lập danh sách khách hàng (dành cho đại lý)

Thiết lập thông số chương trình

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn