DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VỚI ĐẠI LÝ

Trên cùng một phần mềm được cài đặt bạn có thể khai báo cho nhiều doanh nghiệp khác nhau bằng cách thêm vào danh sách khách hàng như sau:
Từ menu "Hệ thống / 7.1.Danh sách khách hàng (với đại lý)":

Màn hình danh sách khách hàng hiện ra như sau:

Tại đây bạn nhấn nút "Thêm mới…" để tiến hành thêm mới thông tin cho khách hàng, màn hình chức năng thêm mới hiện ra như sau (Lưu ý: Đối với phiên bản Demo thì bạn chỉ được phép thêm mới tối đã 05 khách hàng vào danh sách):

Tại đây bạn nhấn vào nút "Chọn doanh nghiệp..." để tìm và chọn thông tin doanh nghiệp từ danh mục (danh mục doanh nghiệp này có sẵn trong phần mềm khi bạn cài đặt):

Nếu kết quả tìm kiếm không tìm thấy thông tin của doanh nghiệp trong danh mục, bạn tiến hành gõ trực tiếp vào các chỉ tiêu: Mã doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại.
Tiếp theo bạn nhập thông tin tài khoản khai báo VNACCS của khách hàng, do khách hàng cung cấp. Việc nhập sẵn thông tin tài khoản đi kèm thông tin doanh nghiệp sẽ được các lợi ích sau:

Cuối cùng bạn nhấn nút ghi để hoàn tất việc thêm mới khách hàng khai báo.
Để chọn chuyển đổi khai báo cho doanh nghiệp khác, bạn vào menu "Hệ thống / 7.Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu":Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn