HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Để đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của phần mềm, bạn cần đảm bảo các điều kiện sau:
Khi mở phần mềm sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập như sau:
Nếu là lần đầu chạy chương trình, Tên truy nhập được mặc định là Root và mật khẩu để trống (không phải nhập gì cả), bạn nhấn vào nút "Đăng nhập" để vào phần mềm.
Trường hợp có thông báo lỗi xuất hiện khi đăng nhập, điều đó có thể do nguyên nhân dưới đây:
Để thiết lập thông số kết nối, bạn nhấn vào "Thiết lập thông số kết nối CSDL" màn hình thiết lập sẽ hiện ra như sau:
Tại đây bạn thực hiện thiết lập các thông số kết nối đến cơ sở dữ liệu đã tạo (công việc này áp dụng cho cả trường hợp thiết lập kết nối máy trạm – máy chủ sử dụng phần mềm). Vui lòng xem lại hướng dẫn cài đặt phần mềm nếu chưa rõ mục này.
Thiết lập xong bạn nhấn Ghi để ghi lại, nhấn nút Kiểm tra kết nối nếu có thông báo thành công, bạn tiến hành đăng nhập lại vào phần mềm.

Lưu ý:
Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn