HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP THÔNG SỐ KHAI BÁO VNACCS

Trước khi tiến hành khai báo, bạn cần tiến hành thiết lập các thông số cần thiết để kết nối đến hệ thống Hải quan.
Bạn truy cập chức năng từ menu "Hệ thống / 1.Thiết lập thông số khai báo VNACCS"
Nhập  đầy đủ các thông số về tài khoản khai báo (thông số này do cơ quan Hải quan cấp hoặc  doanh nghiệp đăng ký tham gia hệ thống VNACCS tại website tổng cục Hải quan)
Các thông số (User code,  Password, Terminal ID, Terminal access key) sẽ được cấp trùng khớp thông tin với chữ ký số, do vậy làm tăng tính bảo mật trong quá trình tham gia Hải quan điện tử. (Để hiểu và đăng ký các thông số này doanh nghiệp xem thêm tài liệu về đăng ký tài khoản VNACCS)

Địa chỉ khai báo VNACCS là địa chỉ kết nối để truyền dữ liệu lên cơ quan Hải quan, trường hợp bạn đánh dấu chọn vào mục "Tự động lấy địa chỉ IP", phần mềm sẽ tự động lấy địa chỉ khai báo cho bạn dựa vào đơn vị Hải quan mà bạn đã chọn phía trên. Nếu thực hiện khai báo thử, doanh nghiệp đánh dấu chọn vào mục "Khai giả lập" đây là chức năng của phần mềm giả lập hệ thống Hải quan để trả về khi doanh nghiệp khai báo thử dựa trên quy trình nghiệp vụ thực tế của hệ thống VNACCS, giúp người khai hình dung quy trình khai báo thực tế.


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn