HƯỚNG DẪN KHAI BÁO LOẠI HÌNH ĐẶC THÙ

Khai báo loại hình đặc thù là chức năng phục vụ khai báo danh mục nguyên phụ liệu, sản phẩm, hợp đồng gia công lên hệ thống của Hải quan cho các doanh nghiệp loại hình Sản xuất xuất khẩu, Gia công, Chế xuất

Chức năng được thực hiện tại vào menu : "Loại hình " như hình ảnh sau đây.


Hướng dẫn loại hình SXXK

Hướng dẫn loại hình Gia công

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn