HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Doanh nghiệp có thể tham khảo video hướng dẫn dưới đây về quy trình thực hiện khai báo một tờ khai xuất khẩu hoàn chỉnh:

Quy trình đăng ký tờ khai xuất khẩu - EDA

Để đăng ký mới tờ khai xuất khẩu, bạn vào menu : "Tờ khai hải quan / Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA)" như hình ảnh sau đây.

Màn hình tờ khai hiện ra như sau:

Wor2603

Nhập dữ liệu cho tab Thông tin Container (nếu hàng cont):


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn