NHỮNG THAY ĐỔI TRÊN BẢN ECUS5VNACCS 2018
(Phiên bản update 28/10/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 17/11/2020

Phiên bản cập nhật ngày 28/10/2020 được phát hành ngày 17/11/2020 bổ sung chức năng với nội dung như sau.

Thực hiện quy định về việc khai báo đầy đủ vào chỉ tiêu Số lượng (1) và Số lượng (2) trên tờ khai Hải quan theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. Phần mềm ECUS5VNACCS tiến hành nâng cấp đưa ra cảnh báo để người dùng nhập đầy đủ thông tin vào chỉ tiêu Số lượng (2). Đồng thời bổ sung các tiện ích giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn nhập nhanh Số lượng (2).
Sau đây là phần giới thiệu chi tiết.
1. Hướng dẫn cách nhập dữ liệu cho Số lượng (1) và Số lượng (2).
a) Đối với tờ khai nhập khẩu
Căn cứ pháp lý tại mục 1.83 và 1.84 phụ lục I TT 39/2018/TT-BTC hướng dẫn các chỉ tiêu khai báo trên Tờ khai điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu.
b) Đối với tờ khai xuất khẩu
Căn cứ pháp lý tại Mục 2.72 và 2.73 phụ lục I thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn các chỉ tiêu khai báo trên Tờ khai điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu.
2. Hiển thị thông báo cảnh báo người dùng.
Phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng biết thông tin chi tiết các dòng hàng có phần Số lượng (2) chưa được nhập như sau:

Cảnh báo được hiển thị khi người dùng thực hiện việc GHI dữ liệu hoặc Khai báo tờ khai lên Hải quan.
3. Các tiện ích nhập liệu nhanh số lượng (2)
Trong trường hợp Số lượng (1) và Số lượng (2) khác nhau, doanh nghiệp bắt buộc phải tự nhập Số lượng (2) bằng cách nhập thủ công hoặc nhập từ file excel.
Trường hợp Số lượng (1) và (2) là giống nhau thì khi nhập liệu doanh nghiệp nhập vào Số lượng (1) sau đó nhấn vào link "Lấy từ số lượng 1" để đưa vào Số lượng (2)

Hoặc khi nhập dữ liệu trên danh sách, bạn chỉ cần nhập vào Số lượng (1) sau đó cập nhật đồng loạt cho Số lượng (2) bằng cách nhấn vào nút Tiện ích và chọn 1 trong 2 lựa chọn sau:

  • Cập nhật [Số lượng 2] bằng [Số lượng 1] (Tất cả): Bạn chọn lựa chọn này trong trường hợp muốn cập nhật Số lượng (2) của tất cả các dòng hàng trên tờ khai về giống với Số lượng (1).
  • Cập nhật [Số lượng 2] (Chưa có) bằng [Số lượng 1]: Bạn chọn lựa chọn này trong trường hợp muốn cập nhật Số lượng (2) bằng Số lượng (1) cho các dòng hàng trên tờ khai có Số lượng (2) chưa được nhập. Các dòng hàng đã có dữ liệu Số lượng (2) sẽ không bị thay đổi.

  • Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn