THÔNG TIN THAY ĐỔI TRONG BẢN CẬP NHẬT
(Phiên bản cập nhật ngày 08/02/2020)


Phần mềm ECUS5VNACCS2018 - Ngày phát hành 04/03/2020

Phiên bản cập nhật ngày 08/02/2020 được phát hành ngày 04/03/2020 được bổ sung sửa đổi các chức năng như sau:
1. Nâng cấp in báo cáo 43 chế xuất cho phép in không phụ thuộc vào excel.
2. Sửa chức năng thống kê tờ khai bổ sung AMA (tại menu Báo cáo / Thống kê tờ khai bổ sung AMA)
3. Sửa lỗi báo cáo hồ sơ hoàn thuế không thu thuế thao TT38 / Mẫu BCH2015 - Hồ sơ báo cáo chi tiết tờ khai được hoàn thuế:
4. Chức năng cảnh báo mã hàng có chứa ký tự đặc biệt khi nhập mới danh mục.
5. Bổ sung chức năng Export dữ liệu lần thanh khoản gia công
6. Nâng cấp chức năng khai báo tái xuất của doanh nghiệp chế xuất.
7. Sửa hiện thị số liệu khi xem tồn chế xuất

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn