KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC THANH LÝ

 1. Một số khái niệm.
 2. - Lần thanh lý: Là một lần mở bộ hồ sơ để thanh lý các tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều lần thanh lý liên tiếp nhau nhưng tại một thời điểm thì chỉ có một lần thanh lý, muốn mở một lần thanh lý mới doanh nghiệp phải đóng lần thanh lý hiện tại.
  - Quá trình thanh lý: Là danh sách các lần thanh lý liên tiếp nhau.
  - Ngày thực nhập xuất: Là ngày tờ khai được xác nhận qua khu vực giám sát.
  - Hoàn thuế nhập khẩu: Trong phạm vi này, hoàn thuế là việc cơ quan Hải quan hoàn trả lại số tiền thuế mà Doanh nghiệp đã nộp khi nhập nguyên vật liệu về để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Số tiền được hoàn dựa trên việc tính toán lượng nguyên vật liệu thực tế được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đã thực xuất khẩu.
  - Không thu thuế: Trong phạm vi này, không thu thuế là việc cơ quan Hải quan ra quyết định không thu thuế đối với lượng nguyên vật liệu nhập về để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, mà tại thời điểm nhập khẩu Doanh nghiêp được ân hạn thuế. Số tiền không thu dựa trên việc tính toán lượng nguyên vật liệu thực tế được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đã thực xuất khẩu.
 3. Nguyên tắc tính toán thanh lý.
 4. - Tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước; trường hợp tờ khai nhập khẩu trước nhưng do nguyên liệu, vật tư của tờ khai này chưa đưa vào sản xuất nên chưa thanh khoản được thì doanh nghiệp phải có văn bản giải trình với cơ quan hải quan khi làm thủ tục thanh khoản.
  - Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phải có trước tờ khai xuất khẩu sản phẩm.
  - Một tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư có thể được thanh khoản nhiều lần.
  - Trong 1 tờ khai nhập khẩu đưa vào thanh lý, có 1 mã nguyên phụ liệu nhiều đơn giá tính thuế khác nhau, thì đơn giá tính thuế thấp sẽ được tính trước.
  - Một tờ khai xuất khẩu chỉ được thanh khoản một lần.


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn