1. Giới thiệu chung.

Căn cứ điều 41 nghị định 08/2015/NĐ-CP về chế độ báo cáo quyết toán, kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị.
Căn cứ điều 60 thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về báo cáo quyết toán.
Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.
Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.
Trong đó tại khoản 3 điều 60 quy định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán cụ thể như sau :

Như vậy để đáp ứng yêu cầu quản lý của Thông tư 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp cần phải thực hiện:

Để thực hiện quyết toán theo Thông tư  38/2015/TT-BTC thì phải có sự kết hợp giữa bộ phận XNK và bộ phận kế toán kho của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải có quy trình và hệ thống để quản lý thống nhất giữa XNK và kế toán kho.

1

Trong thực tế danh mục Nguyên phụ liệu, Sản phẩm trong quản lý kho nội bộ của Doanh nghiệp được quản lý chi tiết theo hệ thống mã nội bộ (thường gọi là mã Code).Trong khi đó, Danh mục nguyên phụ liệu, Sản phẩm trên tờ khai xuất nhập khẩu thì được gộp lại (thường là theo mã HS và thuế xuất), sự khác nhau này được thể hiện rõ trong hình ví dụ sau:

1

 Biểu mẫu Trên mẫu báo cáo quyết toán 15/BCQT-NVL/GSQL chỉ thể hiện tên Nguyên vật liệu, Thành phẩm không có chi tiết theo mã (tức là thể hiện theo dạng gộp):

1

2. Giải pháp từ phần mềm ECUS:

1

Phần mềm ECUS được tính hợp thêm module “Sổ quyết toán” và “Kế toán kho”:

 Doanh nghiệp sẽ áp dụng hai module này theo từng mức độ khác nhau theo mô hình quản lý của từng doanh nghiệp, được thể hiện theo sơ đồ  sau:

1

Giải thích sơ đồ :

Qua đó ta có sơ đồ quy trình cho mức độ này như sau:

1

Theo đó ta có sơ đồ quy trình của mức độ này như sau :

1

Qua đó ta có sơ đồ quy trình của mức độ này như sau :

1

Từ các sơ đồ mức độ ở trên ta có thể thấy dù mức độ ứng dụng module Quyết toán trên ECUS của Doanh nghiệp ở mức độ nào thì "Sổ quyết toán" là thể hiện của sự kết chuyển số liệu kế toán chi tiết của doanh nghiệp để liêt kết được với số liệu XNK thành một hệ thống dữ liệu thống nhất. Số liệu tổng trên "Sổ quyết toán" luôn bằng với số liệu tổng trên "Kế toán kho".


3. Phương án chốt tồn.

Khi bắt đầu thực hiện theo thông tư 38 doanh nghiệp cần thực hiện việc chốt tồn đưa số liệu tồn vào phần mềm ECUS, hiện nay chúng tôi đưa ra hai phương án chốt tồn để doanh nghiệp lựa chọn như sau.

1

1


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn