KHAI BÁO DANH SÁCH CONTAINER TỜ KHAI

Bắt đầu từ ngày 01/04/2015 cơ quan Hải quan áp dụng hình thức mới trong khai báo hàng hóa Container mã vạch và hàng rời, nội dung cụ thể như sau :

a) Khai báo bổ sung và lấy danh sách Container đối với Tờ khai nhập
  Bước 1: Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai nhập

  Sau khi tờ khai đã được khai báo, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Khai báo bổ sung” chọn mục “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:
  1

  Hoặc trên tờ khai đang cần khai bổ sung danh sách container, bạn vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” và chọn mục “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:
  2
  Tại màn hình nhập liệu bạn nhập vào danh sách container cho tờ khai :
  2
  Cuối cùng nhấn vào “Khai báo” để gửi danh sách container bổ sung này lên hệ thống, khi có số tiếp nhận là việc khai bổ sung hoàn tất.
  Bước 2 : Lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai.

  Khi tờ khai đã được khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan ( đối với tờ khai luồng Vàng, Đỏ) hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Lấy thông tin tờ khai” và chọn “Lấy danh sách container qua khu vực giám sát” :
  2

  Nhấn vào nút “Chọn tờ khai” để chọn ra tờ khai cần lấy danh sách container :
  2
  Hoặc trên tờ khai cần lấy danh sách đang mở, bạn vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” chọn mục “Lấy danh sách container của tờ khai”:
  2
  Nhấn vào “Lấy thông tin” để gửi yêu cầu lấy thông tin danh sách container lên hệ thống Hải quan : Kiểm tra sơ bộ logic về sự tồn tại của tờ khai hệ thống sẽ trả về số tiếp nhận
  Doanh nghiệp tiếp tục nhấn vào nút “XNKB” để lấy thông báo chấp nhận và danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai do hệ thống trả về.
  Bước 3 : In danh sách container dưới dạng mã vạch
  Sau khi có thông báo chấp nhận được trả về danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai, doanh nghiệp tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách container có mã vạch:
  2
  Doanh nghiệp đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp.

Lưu ý :

b). Hướng dẫn khai danh sách container mã vạch đối với Tờ khai xuất.

  Theo quy định mới của Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/04/2015 hệ thống không tiếp nhận bổ sung danh sách container, doanh nghiệp phải khai báo danh sách container kèm theo tờ khai xuất nếu có tại tab “Container” trên tờ khai. Hình thức khai danh sách container bằng nghiệp vụ khai đính kèm HYS, e-Manifest đều không có không có hiệu lực thay thế.
  Trường hợp khi khai báo tờ khai doanh nghiệp không khai kèm danh sách container thì phải liên hệ trực tiếp cán bộ hải quan khu vực giám sát để được cập nhật danh sách container vào hệ thống. Sau đây là các bước hướng dẫn thực hiện:

  Bước 1: doanh nghiệp khai danh sách container kèm theo tờ khai

  Để khai báo danh sách container kèm cho tờ khai xuất khẩu, trên tờ khai xuất bạn chọn tab “Thông tin Container”:
  2

  Bước 2: Lấy danh sách container mã vạch để in.

  Sau khi tờ khai được cấp phép qua khu vực giám sát, bạn chuyển sang tab “Kết quả xử lý tờ khai” và chọn “Lấy danh sách container của tờ khai” màn hình hiện ra như sau :
  2

  Bạn nhấn vào “Lấy thông tin” và “XNKB” để lấy thông tin danh sách container do hệ thống trả về.

  Bước 3: In danh sách container mã vạch

  Sau khi có thông báo chấp nhận được trả về danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai, doanh nghiệp tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách container có mã vạch:
  2

  Doanh nghiệp đem bản in này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp.

c). Lấy danh mã vạch sách hàng hóa rời đủ điều kiện qua khu vực giám sát.
  Cơ quan hải quan hỗ trợ doanh nghiệp lấy thông tin hàng rời đủ điều kiện qua khu vực giám sát để in ra tiện cho việc thông quan hàng hóa. Sau khi tờ khai được cấp phép qua khu vực giám sát, nếu là hàng rời doanh nghiệp mở tờ khai, vào tab “Kết quả xử lý tờ khai” và chọn “Lấy danh sách container của tờ khai” màn hình hiện ra như sau :
  2
  Bạn nhấn vào “Lấy thông tin” và “XNKB” để lấy thông tin danh sách hàng rời do hệ thống trả về.
  Sau khi có thông báo chấp nhận được trả về danh sách hàng rời qua khu vực giám sát của tờ khai, doanh nghiệp tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách mã vạch hàng rời theo mẫu:

  2


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn