BẢNG MÃ CÁC KÝ TỰ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Để tránh các lỗi xử lý dữ liệu đầu vào do có chứa các ký tự đặc biệt, ở đây sẽ liệt kê các ký tự có thể sử dụng được trong khai báo để doanh nghiệp tham khảo.
Các trường chỉ tiêu thông tin được chia làm 2 loại chính:
Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảng 1a - Bảng mã các ký tự được phép sử dụng trong các chỉ tiêu không chứa ký tự Unicode (khi khai báo đến hệ thống VNACCS):

Bảng 1b - Bảng mã các ký tự được phép sử dụng trong các chỉ tiêu không chứa ký tự Unicode (khi khai báo đến hệ thống TNTT V5):

Bảng 2 - Bảng mã các ký tự được phép sử dụng trong các chỉ tiêu chứa ký tự Unicode (Tiếng Việt có dấu):


Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn