HƯỚNG DẪN TỜ KHAI VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP OLA

Tờ khai vận chuyển   khai báo để cơ quan Hải quan cấp phép vận chuyển là hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hàng hóa khác đang chịu sự giám sát hải quan, được phép vận chuyển giữa hai địa điểm lưu giữ hàng hóa. Hay nói đơn giản tờ khai vận chuyển có chức năng tương tự như đơn xin chuyển cửa khẩu mà doanh nghiệp thường khai báo trên hệ thống điện tử trước đây.


Giới thiệu tờ khai OLA

Hướng dẫn khai báo tờ khai OLA

Bản quyền © thuộc về Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn